slotenmaker Oostende Opties

Een weduwe van die achtbaren magistraat, Anna met Hogenhouck, liet op het koor over een Antieke Kerk een ‘cierlijck uytgehouwen steenwerck’ boven bestaan graf posten.

Ons levendige beschrijving met zo’n middeleeuwse stoof op dit eind met een 15e eeuw mag men vinden in een roman met Reade, vertaald door Aangaande der Noorda onder een titel ‘Een Jonkman over Gouda’.

Zijn devies was: Nervus Reipublicae diffidentia, ofwel: dit wantrouwen is een zenuw betreffende een Staat. Een variant over dit welbekende: wees getrouw, doch vertrouw niemand, dat menigeen, alang is deze slechts ons makkelijk burger, indien stelregel meent te moeten volgen. In het bijzonder meteen ons andere zenuw, die betreffende de oorlog nl., betreffende ander woorden het geld, meer vervolgens heb je bestaan heerschappij doet gevoelen en het goudgele kalf zoveel aanbidders telt. (Pieter aangaande der Meers konterfeitsel behoort tot de portretten van Delvenaars die wijlen een heer Krabbe aan het gegevensbestanden van die gemeente bezit geschonken.)

Op 29 januari 1583 werden die ambtenaren voor dit in het begin aangesteld. Ze waren gehouden `s morghens metten upganck aangaande der poorten tot s avonts dat welke gesloten sullen sijn"

Ofschoon dit stadsdeel weinig opmerkelijks aanbood teneinde een aandacht met ons wandelaar te trekken, wens ik daar hier nogmaals op te wijzen dat in dat kwartier de kiem moet geraken gezocht aangaande een industrie, die zichzelf betreffende er uit steeds meer en verdere ontwikkelende eindelijk ons vlucht nam, die met Delft, tevens mits voortbrengster van aardewerk, heinde en verre roem, verschafte.

Het werden indertijd via mij in 1868 aangekocht voor dit gemeente-archief op een veiling met de bibliotheek Enschedé te Haarlem.

Behalve Don Emanuel van Portugal bewoonden Dirck Duyst en doctor Foreest gezamenlijk dit huis dat ze betreffende een eige­naar Betreffende hier der Beest in huur hadden. Een Delftsche wonderdokter Jacob Jansz Graswinckel, gezegd Boot, wiens leven en evenement mevrouw Bosboom-Toussaint de stof tot ons boeiende roman bezit bepaald, kunnen we in 1620 nog aantreffen in ons huisje, het in de legger der verponding op 4 gulden en 10 stuivers is aangeslagen, dus met ten hoogste 3 haardsteden was voorzien, die vermoedelijk wel wegens dit koken en distilleren over medicinale kruiden en wateren zullen beschikken over gediend.

Antwoorden Rob Scholte is een met Nederlands grootste namen ..het zou echt oer jammer bestaan zodra het museum straat valt!!

Met een westzijde der Turfmarkt, op de zuidoosthoek aangaande een Molsteeg, stond het woonhuis ‘Inde Moll’ genaamd, dat toen via ons lakenkoper werd bewoond en zes haardsteden bevatte.

Tevens met een zuidzijde aangaande een Vlamingstraat treffen we gering bijzonders aan, uitgezonderd een huisje met 1 haardstede, daar waar in overeenstemming met aangifte zijner huisvrouw, „Mr. Jan Smeerdeborst’ woonde. Hoe deze aan dien toenaam kwam kan zijn slechts te gissen. Aangezien hij aangaande beroep chirurgijn of „meester’ was, gaat hij voor een uitoefening zijner praktijk vermoedelijk dikwijls aan zijn patiënten de raad beschikken over gegeven teneinde zich de borst te smeren, mits ons recept wegens vele kwalen met het edel lichaamsdeel.

Beantwoorden Heden het Rob Scholte museum bezocht. Heb er genoten van een bijzondere en bijzonder gevarieerde kunstcollectie, getoond in ons beeldbepalend pand uit de wederopbouwperiode. Hetgeen juist dat het pand (één van een laatste bewaard gebleven gebouwen met architect Jo Kruger!

Eindelijk vertoont zichzelf in de gevel betreffende het derde woonhuis vanwege de hoek ons stralende zonlicht en draagt dit dan ook de titel ‘Inde Sonne’, onder welke benaming dit in mijn jeugd (zeker omstreeks 1850) nog vertrouwd was.

Het was ons bijzonder gepast uithangteken wegens de industrie met een eige­naar, welke in zijn thuis alsnog een ‘schoolvrou’ en een timmerman huisvestte.

. In dit gildemeestersboek aangaande 1613 komt Mr. Maerten ook niet meer wegens, doch Daniël Maertensz.  drukte de voetstappen zijns vaders en is er wel te vinden indien meester in dit gilde. Ons ‘bardisaen’ of ‘pertisaen’ komt betreffende het Franse pertuisane, hetgeen ons soort van piek ofwel hellebaard is, welke bovenal zodra wapen tegen de cavalerie werden gebruikt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “slotenmaker Oostende Opties”

Leave a Reply

Gravatar